Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 224

Umělecký kameník

Umělecký kameník vytesává plastická a reliéfní sochařská díla ze všech druhů kamene podle návrhů výtvarníků včetně opracování a přípravy kamene a osazování kamenosochařských děl.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Artist-stonecutter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných děl z kamene.
 • Zhotovení věrné kopie kamenosochařských prací podle historických předloh.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.

CZ-ISCO

 • 73193 - Umělečtí kameníci
 • 7319 - Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení (CZ-ISCO 7319)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 502 Kč 16 589 Kč 33 710 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení 16 589 Kč 31 180 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7319

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.A.1031 Ruční broušení a leštění reliéfů a soch z kamene pemzou, plátěnými kotouči apod. s používáním chemikálií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.B.1031 Obsluha strojů pro broušení a leštění reliéfů a soch pemzou, plátěnými kotouči apod. s používáním chemikálií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2031 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovování různých sochařských děl ze všech druhů kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.7032 Samostatné zpracování výtvarného záměru, studium podkladů a technické dokumentace pro zhotovování sochařských děl ze všech druhů kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1032 Ruční sekání sochařských děl do kamene dle modelů nebo odlitků, včetně vytesávání originálů nebo věrných kopií náročných děl monumentálního charakteru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1033 Ruční vytesávání soch, plastik, reliéfů a jiných uměleckých děl z kamene dle výtvarných návrhů, zhotovování věrných kopií dle historických předloh 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2031 Povrchové úpravy jednoduchých i historicky cenných kamenosochařských a architektonických děl v rámci provádění restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m13.A.2032 Povrchové úpravy kamenosochařských prací sekáním plastického písma nebo tesáním složitých druhů písma, emblémů a znaků, včetně zlacení a barvení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2033 Povrchové úpravy např. říms, soklů, kamenných zábradlí, schodů apod. v rámci provádění oprav architektonických děl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3031 Příprava a úprava surovin a materiálů pro zhotovování plastických, reliéfních a sochařských děl ze všech druhů kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3032 Příprava na vytesávání jednotlivých částí kamenosochařských děl zhotovováním hliněných a sádrových odlitků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3033 Sestavování a osazování jednodušších i historicky cenných kamenosochařských děl monumentálního charakteru v rámci provádění restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3034 Sestavování a osazování sochařských a kamenosochařských děl v interiéru i exteriéru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3035 Sestavování a zhotovování jednoduchých plastik a reliéfů z kamene pomocí tečkovacího strojku a kružidel a jejich skládání a spojování v celek dle výkresu a modelu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0003 uměleckořemeslné zpracování kamene (kromě drahých kamenů) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0056 druhy přírodního kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0057 technologie opracování přírodního kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.