Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101066

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: BOZP a PO
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s projektantem stavby, zadavatelem stavby a případnými zhotoviteli stavby při zpracování plánů BOZP na staveništi.
 • Metodické řízení osob a subjektů v oblasti BOZP vyskytujících na staveništi.
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi.
 • Provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi.
 • Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi.
 • Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi.
 • Navrhování přiměřených opatření při nedodržování plánu BOZP na staveništi.
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku.
 • Zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi.
 • Organizace a řízení BOZP na staveništi.

CZ-ISCO

 • 31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31198 Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 38 180 Kč 33 124 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 3647N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenské stavby 3606R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxN

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14.D.2350 Zpracování a čtení stavebních výkresů a dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.Z.1010 Metodické řízení zúčastněných osob a subjektů v oblasti BOZP 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3002 Provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.6010 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v oblasti BOZP 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1900 Aplikování právních předpisů BOZP v rámci přípravy a realizace staveb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0099 legislativa BOZP 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13._.0071 technická zařízení budov 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0052 systémy a standardy kvality ve stavebnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0095 právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0010 hodnocení a řízení rizik BOZP na staveništích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0015 bezpečný provoz technických zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf