Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103272

Specialista měření v elektroenergetice

Specialista měření v elektroenergetice řídí metrologické činnosti a měrové služby v rámci energetické společnosti a navrhuje způsoby řešení úprav procesů v návaznosti na realizované kontrolní činnosti a legislativní úpravy.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Energy specialist, Specialista měření, Specialista parametrizace, Specialista průběhového měření
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení analýz a navržení nastavení procesů a postupů v oblasti měrové služby.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Metodické usměrňování činnosti měrové služby.
 • Provádění kontrolní činnosti dodržování procesních postupů v oblasti měrové služby.
 • Zajištění kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Identifikace a vyhodnocování rizik v oblasti měrové služby.
 • Implementace nápravných opatření v oblasti měrové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21517 - Inženýři energetici výroby energie
 • 21518 - Inženýři energetici distribuce energie
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21517 Inženýři energetici výroby energie 85 837 Kč -
21518 Inženýři energetici distribuce energie 64 376 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru energetika 3907T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.Z.2126 Koordinace a metodické řízení metrologických činností a měrové služby v rámci energetické společnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.A.4007 Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3017 Parametrizace, montáž, oživování a přezkušování funkcí digitální měřicí techniky pro velkoodběr energií 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7621 Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2012 Navrhování nápravných opatření ke zlepšení kázně při odběru elektrické energie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.4011 Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3111 Kontrola dodržování technologických postupů v energetických provozech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3911 Operativní řízení vývoje spotřeby energie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1088 Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1106 Vedení dokumentace měřícího zařízení spotřeby elektrické energie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0077 metody hodnocení spotřeby elektrické energie a řízení této spotřeby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0078 systémy a standardy jakosti a kvality v energetice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0006 software v energetice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.