Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15100

Ergoterapeut

Ergoterapeut provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie. Zejména provádí ergoterapeutická vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii s cílem zlepšit funkční schopnosti a provádění běžných denních činností osoby, a to jak ve zdravotnických, tak sociálních zařízeních i ve vlastním sociálním prostředí osoby.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Ergoterapeut pro děti, Ergoterapeut pro dospělé, Occupational therapist, Ergotherapeut
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 22691 - Ergoterapeuti se specializací
  • 32551 - Fyzioterapeuti bez specializace
  • 32591 - Ergoterapeuti bez specializace
  • 2269 - Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení
  • 3255 - Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace
  • 3259 - Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení (CZ-ISCO 2269)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 29 806 Kč 36 512 Kč 47 558 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 614 Kč 40 215 Kč 51 455 Kč - - -

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (CZ-ISCO 3255)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 975 Kč 41 923 Kč 50 712 Kč
Středočeský kraj - - - 34 822 Kč 42 339 Kč 51 885 Kč
Jihočeský kraj 26 984 Kč 38 107 Kč 45 544 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 278 Kč 34 330 Kč 40 185 Kč 35 150 Kč 41 876 Kč 50 977 Kč
Ústecký kraj 27 658 Kč 29 051 Kč 35 381 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 269 Kč 36 940 Kč 43 016 Kč 34 628 Kč 40 477 Kč 46 635 Kč
Pardubický kraj 31 011 Kč 35 999 Kč 41 381 Kč 30 265 Kč 44 594 Kč 59 449 Kč
Jihomoravský kraj - - - 35 623 Kč 42 581 Kč 54 515 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 268 Kč 40 450 Kč 50 070 Kč
Zlínský kraj 19 840 Kč 33 569 Kč 42 467 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 755 Kč 30 155 Kč 38 353 Kč 32 527 Kč 41 792 Kč 49 407 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 39 692 Kč 40 122 Kč
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace 31 443 Kč 41 418 Kč
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 37 594 Kč 40 750 Kč
22691 Ergoterapeuti se specializací - 41 303 Kč
32551 Fyzioterapeuti bez specializace 31 706 Kč 41 452 Kč
32591 Ergoterapeuti bez specializace - 37 785 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3259

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Ergoterapie 5342R002

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0025 Provádění ergoterapeutických vyšetření, hodnocení senzomotorických, rozumových a komunikačních schopností ve vztahu k provádění běžných denních činností (ADL) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0024 Volba optimálních ergoterapeutických postupů a metodik, sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů ergoterapie, spoluúčast na sestavování dlouhodobého plánu komplexní rehabilitace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0026 Aplikování ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0012 Hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí pacienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0011 Hodnocení a nácvik pracovních činností, ergodiagnostika, trénování tolerance zátěže a vytrvalosti pacienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0010 Poradenství a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav domácího a pracovního prostředí ve vztahu k potřebám osoby a bariérám prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0023 Aplikování zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0007 Navrhování popř. zhotovování kompenzačních a technických pomůcek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0009 Nácvik používání, edukace pacienta, rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu v používání kompenzačních a technických pomůcek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0008 Podílení se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením, poskytování poradenství v oblasti sociální péče a služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0007 Trénink komunikačních a rozumových funkcí na základě indikace lékaře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0006 Poradenství a podpora v rozvíjení zájmových a rekreačních činností za účelem zlepšení funkčních schopností pacienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0046 anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie, kineziologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0047 ergoterapie a klinické obory např. chirurgie a traumatologie, neurologie, ortopedie aj. tvořící základ potřebný pro poskytování ergoterapeutické péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0048 sociální obory související s poskytováním ergoterapeutické péče, např. speciální pedagogika, psychologie, sociální a pracovní rehabilitace, ergonomie aj. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.