Typ JP ID
Povolání 102974

Strojní inženýr konstruktér

Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukční práce, navrhuje a realizuje nová konstrukční řešení výrobků a nové modely, vzory a typy výrobků ve strojírenské výrobě.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Design Engineer, Mechanical drafter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace činností při testování prototypových výrobků v podnikových nebo státních, případně mezinárodních zkušebnách.
 • Vypracovávání příslušných technických podkladů k homologaci výrobku.
 • Provádění technických výpočtů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Samostatná tvůrčí a konstrukční řešení nejsložitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků, jejich skupin nebo souborů vzhledem k příslušným technickým normám.
 • Řízení konstrukčních prací a projektů na uceleném typu výrobku od jeho návrhu až po zavedení do výroby.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání výrobků.
 • Navrhování složitých konstrukčních řešení strojírenských výrobků na základě designérských návrhů.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracovávání konstrukčních podkladů pro výrobu nejsložitějších unikátních, mimořádně technicky náročných sdružených nástrojů a vícenásobných forem s několika dělicími rovinami pro hromadnou výrobu. 12
Vypracování velmi náročných konstrukčních řešení u staveb v průmyslu, dopravě a stavebnictví, např. technologická zařízení válcoven, oceláren, elektráren, rozsáhlých ekologických a vodních staveb, železniční a dálniční mosty atypických rozměrů a tvarů, anténní stožáry a televizní vysílače, velké jeřáby, zakladače a vykladače na skládkách a v přístavech. 12
Vývojová konstrukční řešení nejsložitějších technologických celků, staveb a výrobků založených na funkčně nových principech a parametrech, např. nejsložitější visuté mosty, plně automatizované výrobní a technologické linky, rychlovlaky, letadla apod. 12
Vývojová konstrukční řešení nejsložitějších technologických celků. 12
Konstrukční řešení nových dopravních prostředků nebo jejich částí, provádění technických výpočtů, analýza navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky zda odpovídají technickým zadáním a normám (nárazové simulace, crash testy), korekce a optimalizace technických dat (CAD) dle výsledků. 11
Koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků. 11
Zajišťování metodiky v konstrukční činnosti a výkon funkce hlavního konstruktéra oboru. 11
Zajišťování metodiky v konstrukční činnosti a výkon funkce hlavního konstruktéra oboru. 11
Koordinace skupiny konstruktérů a vývojových pracovníků při testování nových výrobků, při provádění počítačových simulací nárazových, klimatických a zátěžových testů. 11
Zajišťování inovačních cyklů vývoje souboru strojů a zařízení v daném výrobním oboru s tvůrčím využitím počítačové podpory. 10
Aktivní spolupráce na konstrukčních řešeních při odstraňování závažných poruch, havárií a neshod s dokumentací u složitých výrobních zařízení a výrobků. 10
Zpracování podkladů pro technické podmínky včetně metodiky zkoušení technicky složitých, náročných výrobků. 10
Konstrukční řešení prototypů nových strojů a zařízení. Ověřování a aplikace nových technologických prvků, materiálů a vzorů. Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru stroje a zařízení 2302T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303T
KKOV Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306T
KKOV Magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství 2301T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru stroje a zařízení 2302R
KKOV Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304T
KKOV Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 6 Nutné
e71.Z.2750 Řízení konstrukčních prací a projektů na uceleném typu výrobku od návrhu až po zavedení do výroby 7 Nutné
e75.D.7250 Samostatné zpracovávání konstrukčních řešení nejnáročnějších strojírenských výrobků, přípravků, nástrojů, nářadí apod. 7 Nutné
e72.D.7350 Vypracovávání konstrukční dokumentace nejnáročnějších strojírenských výrobků a jejich částí 7 Nutné
e75.C.2750 Domlouvání konstrukčních řešení s úsekem projekčním, technologickým, ekonomickým a výrobním 7 Nutné
e73.D.2115 Volba materiálů a polotovarů pro konstruované součásti, navrhování způsobů jejich tepelného zpracování a povrchových úprav 7 Nutné
e72.D.5255 Pevnostní výpočty složitě namáhaných strojních součástí a kovových konstrukcí 7 Nutné
e74.D.2060 Zpracování postupů, návodů a dalších podkladů pro testování, používání a technické podmínky výrobku, podkladů k homologaci výrobků apod. 7 Nutné
e72.D.7299 Uplatňování technologičnosti, unifikace a typizace při zpracovávání konstrukčních řešení 7 Nutné
e71.D.6390 Provádění ekonomického hodnocení nového výrobku 7 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 6 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 6 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 Nutné
e75._.0006 zásady a postupy konstruování 7 Nutné
i32._.0027 užitná hodnota a cena výrobku 7 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 7 Nutné
e75._.0012 součásti a mechanismy jemné mechaniky 7 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 7 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 6 Nutné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 7 Výhodné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 7 Nutné
j13._.0021 statika 7 Nutné
j13._.0022 pružnost a pevnost 7 Nutné
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 7 Nutné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 5
a03 Kreativita 5
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf