Typ JP ID
Povolání 103406

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti zabezpečuje realizaci záměrů organizace v oblasti řízení jakosti elektrotechnické výroby, montáže nebo služeb, spolupracuje při vytváření a aktualizaci podnikového systému řízení jakosti, zavádí metody komplexní péče o jakost v celém průběhu životního cyklu výrobku.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný elektrotechnik pracovník řízení jakosti, Quality Manager, Manažer jakosti, Manažer kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti výroby, montáže nebo služeb v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování kvality elektrotechnických výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů dosahování požadované úrovně jakosti elektrotechnické produkce a zpracovávání prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Tvorba přejímacích podmínek a postupů pro kontrolu, třídění, označování a skladování nakupovaných surovin, materiálů, součástí a polotovarů určených k dalšímu zpracování.
 • Provádění kontrol kvality vstupů do výroby u dodavatelů.
 • Analýza příčin snížené kvality výrobku nebo služby, návrh nápravných opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce při interních a externích auditech.
 • Zabezpečení metrologie a dohled nad správným užitím měřidel.
 • Kontrola záznamů o kvalitě.

CZ-ISCO

 • 21515 - Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality 57 978 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Průběžné vyhodnocování systému řízení jakosti v elektrotechnické firmě (organizačních struktur, odpovědností, postupů, procesů a zdrojů potřebných pro realizaci řízení jakosti). 9
Určení a dokumentace metod a postupů používaných ke splnění požadavků na jakost elektrotechnické produkce. 9
Vytvoření a aktualizace dokumentovaných postupů pro uplatnění a řízení aplikace statistických metod v systému řízení jakosti elektrotechnické výroby. 9
Zpracování plánů kvality nových elektrotechnických výrobků, služeb nebo procesů. Stanovení cílů, odpovědnosti a pravomoci konkrétních pracovníků a definování vzájemných vztahů odborných útvarů. 9
Prověřování a vyhodnocování prvků systému kvality v elektromontážní firmě (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 8
Spolupráce na organizaci výcviku a výchovy pracovníků k zajištění požadované úrovně kvality výrobků a služeb. 8
Uplatňování požadavků technických norem a související legislativy při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu elektrotechnických výrobků. 8
Zpracování plánu zavádění systému kvality v organizaci zabývající se výrobou nebo montáží elektrických zařízení. 8
Zpracování příručky kvality. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 6 Nutné
e81.Z.2540 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě 6 Nutné
e81.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci elektrotechnické výroby 6 Nutné
e81.C.7001 Poskytování předlékařské první pomoci 6 Nutné
e81.D.8010 Vyhotovování záznamů a dokumentace 6 Nutné
e81.D.3760 Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality 6 Nutné
e81.D.2540 Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakost a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě 6 Nutné
e81.D.2520 Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v elektrotechnické výrobě 6 Nutné
e81.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v elektrotechnické výrobě 6 Nutné
e81.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 6 Nutné
e81.D.2910 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení 6 Nutné
e81.D.6130 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v elektrotechnické výrobě 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 Nutné
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 6 Nutné
e81._.0081 technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek 6 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 Nutné
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 Nutné
j13._.0041 metrologie fyzikálních veličin 4 Nutné
e81._.0099 ekonomika a řízení elektrotechnické výroby 5 Nutné
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 6 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 5 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0024 elektrotechnické a elektronické součásti a polotovary a jejich parametry 6 Nutné
e81._.0052 řídicí technika 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a04 Flexibilita 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.