Typ JP ID
Specializace 25509

Překladatel

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Translator
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Příbuzné specializace: Tlumočník, Tlumočník znakové řeči, Překladatel uměleckých textů, Soudní tlumočník a překladatel, Konsekutivní tlumočník, Simultánní tlumočník, Překladatel odborných textů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Písemný překlad různorodých uměleckých či odborných textů.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeložených textů zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.
 • Čtení a interpretace překládaného textu s následným výběrem odpovídající překladatelské metody.

CZ-ISCO

 • 26431 - Překladatelé a tlumočníci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru filologie 7310R
KKOV Magisterský studijní program v oboru filologie 7310T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch 6543N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOV Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11.D.2120 Využívání základních technik beletristické tvorby 7 Nutné
m11.F.2121 Využívání umění výstavby děje a kompozice 7 Nutné
j36.D.7106 Používání široké slovní zásoby 7 Nutné
j36.D.9105 Využívání  odborné jazykové literatury – slovníky (překladové, terminologické, atd.) 7 Nutné
j36.D.9104 Využívání odborné literatury související s překládaným textem 7 Nutné
j41.C.6902 Interpretace překládaného textu 7 Nutné
j36.D.8100 Výběr vhodné překladatelské metody 7 Nutné
j36.D.9100 Využívání pomocné literatury související s překládaným textem (historické, apod.) 7 Nutné
j36.D.7100 Vyhotovování písemných překladů různorodých uměleckých a odborných textů 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36._.0051 jazyk vybrané země 7 Nutné
j36._.0061 kultura vybrané země 7 Nutné
j37._.0003 lingvistika 7 Nutné
j37._.0004 sémantika 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.