Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103402

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník samostatně řeší vědecko-výzkumné úkoly aplikovaného výzkumu, tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji v oblasti elektrotechniky.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Research and development manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro právní ochranu duševního a průmyslového vlastnictví.
 • Tvůrčí řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů s komplikovanými vazbami mezi různými technickými obory, případně vědními disciplínami.
 • Koordinace činnosti pracovních týmů v realizační fázi výzkumných úkolů a při aplikaci výsledků výzkumu a nejnovějších vědeckotechnických poznatků z oblasti elektrotechniky do provozní praxe.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Publikační a pedagogická činnost v odvětví elektrotechniky, zapojení do mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21511 - Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21511 Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji 61 761 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxV

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2650 Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2950 Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7750 Řešení výzkumných a vývojových úkolů v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8010 Vyhotovování záznamů a dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8713 Vedení příslušné dokumentace v oblasti vývoje a výzkumu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2621 Aplikování vědeckých poznatků v oblasti fyzikální podstaty materiálů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.1877 Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2779 Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3001 Řešení zadaných vývojových úkolů elektronických a elektrotechnických celků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7012 Návrh změn a úprav vyvíjeného zařízení na základě výsledků testování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0001 základy ekologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0052 řídicí technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0001 fyzika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0064 systémové inženýrství 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 4
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.