Typ JP ID
Specializace 102293

Knihovník pracovník správy fondů

Knihovník pracovník správy fondů vykonává odborné práce v úseku správy, organizace, ochrany a revize knihovního fondu. Podílí se na zpřístupňování knihovních fondů uložených ve skladech.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Librarian
Nadřízené povolání: Knihovník
Příbuzné specializace: Knihovník v knihovně pro děti, Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyhledání dokumentů v knihovních skladech dle požadavků uživatelů a jejich příprava k expedici.
 • Řazení určené části knihovního fondu.
 • Třídění a předřazování dokumentů a jejich zakládání do regálů podle konkrétních systémů stavění.
 • Průběžné dohledávání nenalezených dokumentů.
 • Kontrola fyzického stavu knihovních fondů a provádění jejich jednoduché ochrany.
 • Fyzická očista knihovních fondů speciálními prostředky podle stanovené metodiky.
 • Fyzická příprava dokumentů pro volný výběr.
 • Vybavení dokumentů prvky elektromagnetické nebo radiofrekvenční ochrany.
 • Provádění revizí knihovních fondů včetně evidence a ověření ztrát a nesrovnalostí podle stanovené metodiky.
 • Aktivace a deaktivace technických prvků ochrany při manipulaci s knihovním fondem.
 • Obsluha technických zařízení a pomůcek ve skladištích knihovních fondů.
 • Drobné opravy poškozených dokumentů.
 • Manipulační práce a převoz dokumentů mezi sklady a místy jejich zpřístupnění.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 795 Kč 27 622 Kč 37 960 Kč 23 784 Kč 30 580 Kč 42 940 Kč
Středočeský kraj - - - 21 720 Kč 27 029 Kč 32 802 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 397 Kč 26 514 Kč 33 266 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 612 Kč 26 322 Kč 33 036 Kč
Karlovarský kraj - - - 19 772 Kč 25 753 Kč 31 801 Kč
Ústecký kraj - - - 20 811 Kč 26 361 Kč 34 329 Kč
Liberecký kraj - - - 21 274 Kč 25 814 Kč 33 221 Kč
Královéhradecký kraj - - - 20 977 Kč 26 913 Kč 33 161 Kč
Pardubický kraj - - - 20 861 Kč 25 900 Kč 31 488 Kč
Kraj Vysočina - - - 21 078 Kč 25 298 Kč 31 998 Kč
Jihomoravský kraj 23 276 Kč 29 357 Kč 38 023 Kč 19 855 Kč 26 900 Kč 35 789 Kč
Olomoucký kraj - - - 18 559 Kč 25 222 Kč 31 332 Kč
Zlínský kraj - - - 20 372 Kč 25 418 Kč 32 337 Kč
Moravskoslezský kraj 20 315 Kč 21 948 Kč 27 075 Kč 21 316 Kč 26 897 Kč 33 755 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 26 015 Kč 28 091 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Organizování knihovního fondu s regionální působností 8
Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností 8
Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností 7
Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností. 7
Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů, mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby 72-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví 7241M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Knihovník pracovník správy fondů (72-004-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0001 knihovnické a informační služby 4 Nutné
j34._.0012 literatura 4 Nutné
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 4 Nutné
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 4 Nutné
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 4 Nutné
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 4 Nutné
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 4 Nutné
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 4 Nutné
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 4 Nutné
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 1 Nutné
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.A.6002 Fyzická péče o knihovní fond 4 Nutné
m22.D.3901 Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností 4 Nutné
m22.D.6011 Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností 4 Nutné
m22.D.8014 Pořádání knihovních fondů 4 Nutné
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 3 Nutné
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 4 Nutné
m22.D.8011 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností 4 Nutné
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 4 Výhodné
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 4 Nutné
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 4 Výhodné