Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101278

Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Samostatné uplatňování speciálně pedagogických postupů a provádění specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče, asistenčního vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

CZ-ISCO

 • 23526 - Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2352 - Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství 7505R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6141 Organizace dětských her a dalších činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6128 Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2513 Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2514 Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.4511 Provádění pedagogických vyšetření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6511 Diagnostika studijních předpokladů dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6811 Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6813 Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6821 Provádění protidrogové prevence 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6822 Provádění multikulturní výchovy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6823 Provádění výchovy proti šikaně 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.6521 Analyzování účinnosti vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j31.C.6221 Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0023 protidrogová prevence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0024 multikulturní výchova 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0025 výchova proti šikaně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0007 speciální pedagogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0065 výchova a vzdělávání dětí se smyslovými vadami 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0005 sociální pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0021 pedagogická psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.