Typ JP ID
Povolání 103326

Ředitel investičního rozvoje

Ředitel investičního rozvoje formuluje strategii rozvoje a investiční záměry organizace, řídí a koordinuje rozvojové projekty v souladu s politikou organizace.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Ředitel pro investiční rozvoj, Development Director, Direktor des Investition, Ředitel pro strategii a investiční rozvoj, Vedoucí investic
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování strategie rozvoje a investičních záměrů organizace.
 • Stanovování strategických plánů v oblasti technického a územního rozvoje organizace.
 • Řízení přípravy realizace investičních celků organizace.
 • Řízení a organizace velkých investičních projektů směřujících k rozvoji organizace.
 • Řízení tvorby a schvalování metodiky v oblastech technického rozvoje a environmentální politiky organizace.
 • Řízení a kontrola procesu výběru, schvalování a realizaci investic organizace.
 • Řízení kontroly kvality při spouštění a realizaci investic organizace.
 • Hodnocení efektivnosti investic v rámci stanoveného rozpočtu.
 • Řízení rozpočtů.
 • Sledování příslušných předpisů a norem, kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace., účast na poradách.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, dodavateli a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

CZ-ISCO

 • 12130 - Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
 • 1213 - Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Plánování investiční strategie v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. 99
Stanovování způsobu realizace investic včetně průzkumu zdrojů. 99
Příprava investičního plánu organizace. 99
Posuzování návratnosti investic v kontextu se strategií organizace. 99
Spolupráce při řešení financování investic. 99
Metodické řízení kontroly kvality při realizaci investičních celků. 99
Vyhodnocování efektivnosti investic. 99
Kontrola procesu výběru, schvalování a realizace investičních celků. 99
Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti realizace investičních celků. 99
Příprava variantních řešení pro nutné investice a investice strategické. 99
Prezentace investičních záměrů vedení a majitelům společnosti. 99
Spolupráce na získávání dotačních titulů. 99
Kontrola dodržování dotačních podmínek a zasílání požadovaných dotačních hlášení. 99

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOV Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604T
KKOV Magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.D.2421 Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení 7 Nutné
d11.D.2799 Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace 7 Nutné
i51.D.1010 Zpracování plánů v oblasti technického rozvoje organizace 7 Nutné
i51.D.2001 Zpracovávání studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení v návaznosti na podnikatelských záměrech a potřebách provozů 7 Nutné
i51.Z.2503 Stanovení způsobů realizace investic a investičních celků v rámci organizace 7 Nutné
g14.Z.2200 Řízení investičních projektů v rámci organizace 7 Nutné
i51.D.1009 Stanovení a vyčíslení přínosů investičních projektů v organizaci 7 Nutné
i51.D.2500 Zpracování analýz proveditelnosti projektu 7 Nutné
i51.D.2501 Zpracování analýzy rizik a příležitostí projektu 7 Nutné
i51.Z.7246 Implementace krizového managementu v oblasti správy budov 7 Nutné
i51.D.3002 Posuzování rozvojových příležitostí organizace 7 Nutné
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 Nutné
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 Nutné
i32.D.2027 Vytváření finančního plánu útvaru 7 Nutné
h25.D.3100 Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0017 postupy řízení investičních projektů 7 Nutné
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 7 Nutné
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 Nutné
i32._.0030 ekonomika staveb a investic 7 Nutné
i51._.0024 projektový management 7 Nutné
i51._.0044 management rizik 7 Nutné
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 Nutné
i41._.0016 obchodní právo 7 Nutné
i51._.0028 environmentální management 7 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i51._.0014 management pro top manažery 7 Nutné
i51._.0021 personální management 7 Nutné
i32._.0021 finanční plánování 7 Nutné
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 Nutné
i54._.0023 management kvality 7 Výhodné
i41._.0017 finanční právo 7 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 5
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.