Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102387

Lesní inženýr pro těžební činnost

Lesní inženýr pro těžební činnost organizuje, řídí a koordinuje veškerou těžební činnost v lese.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Forest engineer
Nadřízené povolání: Lesní inženýr
Příbuzné specializace: Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství, Lesní inženýr zařizovatel, Lesní inženýr správce, Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace těžební činnosti v lesnictví při motomanuální těžbě dříví.
 • Organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Organizace a navrhování výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace expedice dříví, uzavírání a vyhodnocování obchodních smluv.
 • Navrhování nebo změny výkonových norem v lesním hospodářství.
 • Organizace vedení evidence dříví od jeho výroby až po jeho expedici.
 • Kontrola objemu vyrobeného dříví a jeho sortimentace.
 • Kontrola efektivnosti průběhu těžební činnosti a zajištění odstranění případných škod na lesních porostech způsobených soustřeďováním dříví.
 • Vedení předepsaných evidencí v těžební činnosti.
 • Kontrola plnění plánu těžeb.
 • Spolupráce při navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest a staveb včetně zajišťování projektových přípravných prací.
 • Zpracování žádostí o dotace zejména z operačních programů EU.
 • Zajišťování nákupu a prodeje těžebních strojů.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů.
 • Kontrola dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu.
 • Zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.

CZ-ISCO

 • 21325 - Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 35 306 Kč 44 523 Kč 59 888 Kč
Středočeský kraj 20 036 Kč 43 053 Kč 54 770 Kč 31 110 Kč 38 769 Kč 47 061 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 619 Kč 40 929 Kč 48 649 Kč
Plzeňský kraj - - - 33 798 Kč 38 871 Kč 47 437 Kč
Karlovarský kraj 34 326 Kč 44 899 Kč 52 913 Kč - - -
Ústecký kraj 37 533 Kč 44 845 Kč 55 455 Kč 29 943 Kč 40 437 Kč 48 092 Kč
Liberecký kraj 39 326 Kč 44 797 Kč 53 163 Kč 30 980 Kč 36 370 Kč 46 563 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 731 Kč 39 658 Kč 48 162 Kč
Pardubický kraj - - - 31 250 Kč 40 614 Kč 47 502 Kč
Kraj Vysočina 32 322 Kč 44 975 Kč 51 635 Kč 32 796 Kč 40 636 Kč 47 656 Kč
Jihomoravský kraj 36 378 Kč 45 938 Kč 60 378 Kč 32 723 Kč 39 189 Kč 47 261 Kč
Olomoucký kraj 33 464 Kč 46 510 Kč 56 547 Kč 33 727 Kč 41 248 Kč 47 305 Kč
Zlínský kraj 34 259 Kč 44 443 Kč 52 249 Kč 30 829 Kč 36 951 Kč 45 462 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 939 Kč 39 490 Kč 47 577 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 42 796 Kč 40 426 Kč
21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti 43 978 Kč 36 677 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C2132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství 4107T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti odborného lesního hospodáře - kvalifikace podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů a vyhlášky č.100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.D.8110 Vedení evidence lesního hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2095 Uzavírání obchodních smluv v lesním hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.7550 Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1355 Řízení komplexní těžební činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0032 organizace lesní těžby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0042 hospodářská úprava lesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.