Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103509

Statik

Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Autorizovaný statik, Stavební inženýr statik, Stavební inženýr, Structural engineer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov.
 • Zpracování projektové dokumentace zatížení konstrukce budov.
 • Stanovování možného zatížení různých typů budov.
 • Provádění statických výpočtů.
 • Zpracování statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí.
 • Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí.
 • Posuzování podmínek pro zakládání staveb.
 • Technické poradenství o statice a dynamice zatížení konstrukcí budov.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21422 - Inženýři projektanti budov
 • 21423 - Inženýři projektanti inženýrských děl
 • 21429 - Ostatní stavební inženýři
 • 2142 - Stavební inženýři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební inženýři (CZ-ISCO 2142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 909 Kč 46 254 Kč 82 543 Kč - - -
Středočeský kraj 39 451 Kč 61 418 Kč 89 205 Kč - - -
Jihočeský kraj 35 078 Kč 52 977 Kč 72 169 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 940 Kč 46 980 Kč 77 684 Kč - - -
Karlovarský kraj 24 560 Kč 39 995 Kč 64 015 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2142 Stavební inženýři 45 223 Kč 43 524 Kč
21429 Ostatní stavební inženýři 47 305 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2142 Stavební inženýři http://data.europa.eu/esco/isco/C2142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace autorizovaného inženýra ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 – 6

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.C.2250 Spolupráce při řešení a odstraňování složitějších a rozsáhlejších problémů a neshod s projektovou dokumentací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.4041 Kontrolní měření staveb a jejich konstrukcí, nivelační měření, určování horizontálních a vertikálních posunů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.3011 Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.Z.2005 Spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2350 Zpracování a čtení stavebních výkresů a dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.7201 Zpracovávání komplexních návrhů a studií k dosažení optimálních technických i ekonomických parametrů staveb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.5050 Provádění pevnostních výpočtů svarových spojů a celých konstrukcí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.7550 Vypracování projektové dokumentace staveb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3799 Posuzování podmínek zakládání staveb např. únosnost, stlačitelnost, propustnost apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1003 Poskytování konzultační a poradenské činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.8229 Evidence naměřených výsledků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1440 Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1441 Stanovování možného zatížení různých typů budov 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1442 Zpracovávání statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1433 Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0052 systémy a standardy kvality ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0021 statika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0040 technologie stavebních prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0090 výkresová, výrobní a technologická dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0008 geotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0005 stavební fyzika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.