Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101724

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Manažer vnitřní bezpečnostní služby, Manažer bezpečnostního a krizového řízení, Security Manager
Nadřízené povolání: Vedoucí bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Vedoucí detektiv, Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její zavedení.
 • Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní společnosti a prevence jejich ztrát.
 • Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti a prevence úrazů.
 • Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky bezpečnostních technologií).
 • Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v obchodní společnosti.
 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.
 • Návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • Správa plánu kontinuity řízení činností organizace.
 • Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení obchodní společnosti.

CZ-ISCO

 • 21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 976 Kč 50 671 Kč 94 537 Kč 38 574 Kč 51 976 Kč 71 530 Kč
Středočeský kraj 32 985 Kč 50 794 Kč 88 641 Kč 29 269 Kč 38 079 Kč 49 540 Kč
Jihočeský kraj 32 839 Kč 45 799 Kč 70 024 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 721 Kč 43 859 Kč 65 596 Kč 29 321 Kč 36 550 Kč 44 422 Kč
Karlovarský kraj 38 782 Kč 52 429 Kč 81 375 Kč - - -
Ústecký kraj 32 922 Kč 46 263 Kč 78 157 Kč 35 240 Kč 42 414 Kč 52 617 Kč
Liberecký kraj 27 320 Kč 45 275 Kč 74 915 Kč 30 358 Kč 38 839 Kč 52 429 Kč
Královéhradecký kraj 35 820 Kč 45 809 Kč 73 594 Kč - - -
Pardubický kraj 32 859 Kč 42 808 Kč 64 059 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 182 Kč 47 123 Kč 88 506 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 338 Kč 44 184 Kč 75 933 Kč 32 751 Kč 40 466 Kč 58 021 Kč
Olomoucký kraj 32 694 Kč 44 895 Kč 67 070 Kč 32 560 Kč 43 558 Kč 58 325 Kč
Zlínský kraj 31 014 Kč 45 173 Kč 67 481 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 648 Kč 45 378 Kč 80 835 Kč 33 943 Kč 42 737 Kč 58 355 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 47 229 Kč 45 152 Kč
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) 67 546 Kč 50 215 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2141 Inženýři v průmyslu a ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C2141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806V
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908V
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Bezpečnostní manažer/manažerka v obchodě a službách (68-005-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2548 Navrhování koncepcí a vypracovávání systémových projektů komplexní bezpečnosti organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6541 Posuzování bezpečnostních projektů soukromých bezpečnostních služeb a jejich dodavatelů, vlastní ochrany organizací apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1541 Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3541 Vyhotovování expertních posudků pro orgány veřejné správy a státního dozoru, policii, soudy, pojišťovny apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2542 Příprava a implementace dílčích bezpečnostních projektů organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0054 projektování bezpečnostních systémů organizací 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0052 osobní ochrana, ozbrojený doprovod 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0053 ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf