Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103345

Technickoadministrativní pracovník

Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Všeobecný technickoadministrativní pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vykonávání jednoduchých administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí.
 • Vedení jednoduchých přehledů, statistik a evidencí.
 • Opisování rukopisů a textů, psaní textů podle zvukového záznamu nebo diktátu.
 • Obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací techniky.
 • Formátování textů do předepsaných šablon a grafická úprava dokumentu.
 • Manipulace s písemnostmi a poštovními zásilkami včetně jejich evidence.
 • Zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence.
 • Vedení spisové evidence, včetně utajovaných skutečností a údajů chráněných dle příslušných právních norem.
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
 • Předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.
 • Zajišťování chodu podatelny.

CZ-ISCO

 • 41100 - Všeobecní administrativní pracovníci
 • 4110 - Všeobecní administrativní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Všeobecní administrativní pracovníci (CZ-ISCO 4110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 850 Kč 27 758 Kč 50 862 Kč 28 529 Kč 38 606 Kč 53 654 Kč
Středočeský kraj 15 923 Kč 25 725 Kč 38 185 Kč 26 060 Kč 33 002 Kč 41 971 Kč
Jihočeský kraj 15 250 Kč 22 731 Kč 36 983 Kč 26 881 Kč 33 210 Kč 42 552 Kč
Plzeňský kraj 16 894 Kč 25 504 Kč 39 103 Kč 25 301 Kč 31 820 Kč 41 088 Kč
Karlovarský kraj 16 278 Kč 29 165 Kč 42 948 Kč 24 578 Kč 30 565 Kč 38 451 Kč
Ústecký kraj 14 641 Kč 20 155 Kč 35 068 Kč 24 482 Kč 31 639 Kč 42 738 Kč
Liberecký kraj 14 602 Kč 22 652 Kč 31 628 Kč 24 043 Kč 31 086 Kč 40 230 Kč
Královéhradecký kraj 16 424 Kč 21 597 Kč 34 600 Kč 26 180 Kč 32 677 Kč 42 068 Kč
Pardubický kraj 16 852 Kč 23 348 Kč 35 627 Kč 26 033 Kč 31 588 Kč 39 948 Kč
Kraj Vysočina 15 810 Kč 24 538 Kč 38 543 Kč 24 798 Kč 29 959 Kč 39 621 Kč
Jihomoravský kraj 16 023 Kč 25 851 Kč 41 016 Kč 25 209 Kč 31 872 Kč 42 713 Kč
Olomoucký kraj 15 357 Kč 20 449 Kč 33 438 Kč 26 252 Kč 34 114 Kč 44 488 Kč
Zlínský kraj 14 677 Kč 20 534 Kč 32 416 Kč 24 106 Kč 29 671 Kč 39 109 Kč
Moravskoslezský kraj 16 764 Kč 21 316 Kč 35 868 Kč 24 231 Kč 31 310 Kč 40 015 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4110 Všeobecní administrativní pracovníci 24 118 Kč 33 705 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4110 Všeobecní administrativní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4110

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní škola 63-51-J/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce 6351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxJ
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxJ

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.8091 Vkládání dat podle předlohy do tabulkového procesoru, jejich třídění, výběry a tisk 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.B.4002 Obsluha kancelářské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8031 Evidence a protokolování spisů ve spisovně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.1031 Vyhledávání a poskytování uložené dokumentace ve spisovně podle stanovených postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8901 Vedení záznamů o provozu a opravách technických, technologických a jiných provozních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8092 Zpracování databázových souborů a vytváření tabulek nebo grafů s využitím příslušného softwaru na PC dle pokynů nadřízeného a předloh 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.Z.8035 Zajišťování chodu podatelny a výpravny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.1991 Kompletace dokladů a materiálů pro zajišťované akce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8991 Vedení požadovaných agend (prezenční listiny, evidence přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek apod.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8070 Vedení administrativy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0005 spisová služba 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.