Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102749

Koordinátor registrací léčivých přípravků

Koordinátor registrací léčivých přípravků komplexně zajišťuje a koordinuje složité úkoly a činnosti spojené s registrací léčivých přípravků.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: farmacie
Další odborné podsměry: léčiva
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace řešení žádostí souvisejících s registrací léčivých přípravků.
 • Zpracovávání registrační dokumentace spojené s žádostmi o změnu textů a prodloužení registračního povolení.
 • Příprava registrační dokumentace k odbornému posouzení.
 • Spolupráce s odbornými posuzovateli.
 • Odpovědnost za chod a dodržování termínů jednotlivých přidělených procedur souvisejících s registrací léčivých prostředků.
 • Kompletace finální hodnotící zprávy a připomínek odborných posuzovatelů.
 • Kontrola a posuzování překladů souhrnných údajů o přípravku, příbalových informací, obalů a případně monografií z angličtiny.
 • Dokončování textů souhrnných údajů o léčivém přípravku, příbalových informací a obalů.
 • Podíl na přípravě podkladů k problematice související s registrací léčivých přípravků.
 • Poskytování konzultací souvisejících s registrací léčiv.
 • Spolupráce s regulačními autoritami EU v procedurálních oblastech.

CZ-ISCO

 • 24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
 • 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 184 Kč 65 473 Kč 123 494 Kč 37 529 Kč 52 490 Kč 77 760 Kč
Středočeský kraj 34 439 Kč 59 811 Kč 102 673 Kč 28 256 Kč 41 848 Kč 64 530 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 125 Kč 42 639 Kč 66 247 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 046 Kč 41 345 Kč 64 630 Kč
Karlovarský kraj 31 203 Kč 41 660 Kč 69 623 Kč 29 928 Kč 39 892 Kč 62 020 Kč
Ústecký kraj 25 705 Kč 47 647 Kč 94 953 Kč 30 143 Kč 39 417 Kč 63 399 Kč
Liberecký kraj - - - 30 060 Kč 39 468 Kč 65 318 Kč
Královéhradecký kraj 34 586 Kč 57 310 Kč 82 559 Kč 28 433 Kč 36 794 Kč 59 387 Kč
Pardubický kraj 37 746 Kč 56 665 Kč 94 996 Kč 28 705 Kč 40 262 Kč 62 662 Kč
Kraj Vysočina 32 016 Kč 36 258 Kč 71 405 Kč 29 262 Kč 41 167 Kč 64 989 Kč
Jihomoravský kraj 26 287 Kč 45 308 Kč 93 834 Kč 30 191 Kč 41 320 Kč 61 605 Kč
Olomoucký kraj 30 188 Kč 49 249 Kč 99 483 Kč 29 321 Kč 43 652 Kč 68 568 Kč
Zlínský kraj 20 883 Kč 43 855 Kč 79 906 Kč 27 970 Kč 37 399 Kč 61 550 Kč
Moravskoslezský kraj 35 437 Kč 49 056 Kč 74 585 Kč 30 092 Kč 40 972 Kč 62 662 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 56 249 Kč 47 262 Kč
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 44 575 Kč 47 202 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2422 Specialisté v oblasti strategie http://data.europa.eu/esco/isco/C2422

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství 5103T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy 52xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru biologie 1501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru biochemie a biotechnologie 2810T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru mikrobiologie 1510T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.1019 Kontrola dodržování termínů jednotlivých přidělených procedur souvisejících s registrací léčivých prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1023 Zajišťování spolupráce mezi odbornými posuzovateli v oblasti registrace léčivých přípravků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.1014 Poskytování konzultací souvisejících s registrací léčivých přípravků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.1033 Zajišťování spolupráce s regulačními autoritami EU v procedurálních oblastech registrace léčivých přípravků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8113 Vedení dokumentace o posuzování registrační dokumentace léčiv a o povolování klinického hodnocení léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2111 Koordinování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2122 Koordinování a řízení složitých úkolů a činností spojených s registrací a klinickým hodnocením léčiv, farmakovigilancí a zdravotnickými prostředky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1012 Orientace v právních předpisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.2113 Zpracovávání odborných metodických pokynů pro jednotlivé oblasti posuzování registrační dokumentace léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.2115 Zpracovávání koncepce registrace léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1021 Posuzování a kontrola překladů údajů o lécích, kontrola příbalových informací a obalů léků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1023 Posuzování dokumentace a podkladů pro registraci léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0002 všeobecné lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0008 medicínská terminologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0094 kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0051 zákony, vyhlášky a předpisy týkající se lékárenství 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
k17._.0022 klinická farmacie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0023 farmaceutická technologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.