Typ JP ID
Povolání 103492

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu dřevařské výroby a zavádění nových výrobků.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Wood industry technologist, Manufacturing engineer, Vedoucí technologie, Dřevařský technik technolog, Manažer technologie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologií a technologických postupů jednotlivých výrobních etap dřevařské výroby odpovídajících předpisům bezpečnosti práce, požární ochraně a požadavkům na výrobu bez zátěže na životní prostředí.
 • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracování návrhů na změny technologických režimů.
 • Rozhodování o používání materiálů pro jednotlivé druhy výrobků.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy výroby nových druhů dřevařských výrob nebo změn sortimentu.
 • Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky.
 • Analýza pracovních postupů a norem spotřeby práce s ohledem na efektivitu výroby.
 • Provádění objektivizace norem a normativů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 421 Kč 36 676 Kč 60 154 Kč 23 133 Kč 27 673 Kč 48 205 Kč
Středočeský kraj 26 781 Kč 36 952 Kč 63 788 Kč 23 448 Kč 29 202 Kč 39 881 Kč
Jihočeský kraj - - - 22 041 Kč 28 213 Kč 40 184 Kč
Plzeňský kraj 25 529 Kč 37 479 Kč 57 313 Kč 26 459 Kč 33 362 Kč 44 993 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 788 Kč 33 788 Kč 42 646 Kč
Ústecký kraj 26 281 Kč 38 338 Kč 70 026 Kč 24 147 Kč 33 492 Kč 41 627 Kč
Liberecký kraj 25 179 Kč 37 438 Kč 64 666 Kč 26 750 Kč 32 226 Kč 45 073 Kč
Královéhradecký kraj 24 792 Kč 35 164 Kč 51 130 Kč 23 456 Kč 29 988 Kč 41 144 Kč
Pardubický kraj - - - 23 249 Kč 30 762 Kč 42 124 Kč
Kraj Vysočina 21 343 Kč 36 550 Kč 57 822 Kč 22 867 Kč 30 584 Kč 43 935 Kč
Jihomoravský kraj 12 200 Kč 29 312 Kč 48 960 Kč 22 836 Kč 30 502 Kč 39 977 Kč
Olomoucký kraj 22 204 Kč 32 883 Kč 46 041 Kč 25 802 Kč 32 854 Kč 42 872 Kč
Zlínský kraj - - - 19 977 Kč 25 118 Kč 34 459 Kč
Moravskoslezský kraj 23 570 Kč 33 662 Kč 59 964 Kč 25 987 Kč 34 078 Kč 40 188 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 34 822 Kč 32 005 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 38 818 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní zajišťování technologické přípravy výrob a provozů využívajících speciální technická a technologická zařízení a s vnitřním členěním na další organizační nebo technologické celky. 9
Řízení systému navrhování zásadních změn technologických postupů, vazeb organizačního uspořádání, technického vybavení a toku materiálu v členitém dřevařském a provozu. 9
Řízení a tvorba norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce v dřevařských provozech s členitou organizační strukturou a velkou šíří sortimentu. 9
Zpracování důležitých technických podkladů o kapacitních a technologických možnostech u náročných výrob pro marketingovou a obchodní činnost. 9
Řízení, zajišťování a vypracovávání podrobné technicko technologické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy na všech výrobních stupních dřevařské výroby. 8
Sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků. 8
Vykonávání vzorování a technických zkoušek navrhované technologie dřevařských a výrobků. 8
Samostatné navrhování inovací technologických postupů s vysokým stupněm inovace u složitých a členitých dřevařských s velkou rozmanitostí technického vybavení a se značnou variabilitou programu. 8
Spolupráce při koordinaci a zajišťování technologické přípravy stavební výroby a montáže dřevostaveb. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování dřeva 33-31-N/xx
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování dřeva 3331N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru dřevařství 3341R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru vojenské stavby 3606R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru pozemní stavitelství 3641N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.Z.1512 Řízení technologického úseku dřevařské výroby 6 Nutné
e31.D.2507 Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu dřevařské výroby 6 Nutné
e31.D.2504 Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu nových výrobků dřevařské výroby 6 Nutné
e31.D.4503 Provádění technických zkoušek nové technologie v dřevařské výrobě 6 Nutné
e31.D.5501 Tvorba technicko-hospodářských norem v dřevařské výrobě 6 Nutné
i53.D.1001 Analýza a měření spotřeby práce 6 Nutné
i53.D.1005 Výpočty a rozbory norem, časů a tvorba normativů 6 Nutné
e31.D.8512 Zpracování technických podkladů o dřevařské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost 6 Nutné
e31.D.3504 Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě 6 Nutné
e31.D.3506 Provádění technického dozoru na pracovištích dřevařské výroby 6 Nutné
e31.C.0001 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro dřevařskou výrobu 6 Nutné
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 6 Nutné
e31.D.8505 Vedení technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v dřevařské výrobě 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 6 Nutné
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 6 Nutné
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 6 Nutné
i32._.0041 normování práce 6 Nutné
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 6 Nutné
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 6 Nutné
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 6 Nutné
f21._.0031 posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí 6 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 Nutné
e31._.0018 technologie výroby a zpracování dřevoviny pro papírenskou výrobu 6 Výhodné
e31._.0099 ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby 6 Výhodné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 6 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a03 Kreativita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.