Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103492

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu dřevařské výroby a zavádění nových výrobků.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Wood industry technologist, Manufacturing engineer, Vedoucí technologie, Dřevařský technik technolog, Manažer technologie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologií a technologických postupů jednotlivých výrobních etap dřevařské výroby odpovídajících předpisům bezpečnosti práce, požární ochraně a požadavkům na výrobu bez zátěže na životní prostředí.
 • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracování návrhů na změny technologických režimů.
 • Rozhodování o používání materiálů pro jednotlivé druhy výrobků.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy výroby nových druhů dřevařských výrob nebo změn sortimentu.
 • Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky.
 • Analýza pracovních postupů a norem spotřeby práce s ohledem na efektivitu výroby.
 • Provádění objektivizace norem a normativů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 41 075 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování dřeva 33-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování dřeva 3331N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dřevařství 3341R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenské stavby 3606R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru pozemní stavitelství 3641N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.Z.1512 Řízení technologického úseku dřevařské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2507 Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu dřevařské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2504 Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu nových výrobků dřevařské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.4503 Provádění technických zkoušek nové technologie v dřevařské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.5501 Tvorba technicko-hospodářských norem v dřevařské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.1001 Analýza a měření spotřeby práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.1005 Výpočty a rozbory norem, časů a tvorba normativů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.8512 Zpracování technických podkladů o dřevařské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.3504 Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.3506 Provádění technického dozoru na pracovištích dřevařské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.C.0001 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro dřevařskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.8505 Vedení technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v dřevařské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0041 normování práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0031 posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0018 technologie výroby a zpracování dřevoviny pro papírenskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0099 ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.