Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102740

Inspektor státního dozoru v oblasti léčiv

Inspektor státního dozoru v oblasti léčiv provádí v ČR kontrolu plnění požadavků platné legislativy u výrobců, distributorů léčiv, lékáren, poskytovatelů zdravotní péče a dalších subjektů s nimi zacházejícími.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: farmacie
Další odborné podsměry: léčiva
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výkon státního dozoru v oblasti léčiv, léčivých přípravků, lidských tkání a buněk a zdravotnických prostředků u subjektů s nimi zacházejícími.
 • Výkon státního dozoru nad reklamou léčivých přípravků.
 • Výkon státního dozoru nad cenovou regulací léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
 • Státní dohled nad dodržováním předpisů pro výdej a předepisování léčiv a léčivých přípravků, jejich uchovávání, evidenci a přípravu u lékáren a dalších u poskytovatelů zdravotní péče.
 • Státní dohled nad dodržováním předpisů pro používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.
 • Poskytování konzultací a informací provozovatelům, např. lékárnám a dalším poskytovatelům zdravotní péče, výrobcům a distributorům léčiv a prodejcům vyhrazených léčiv.
 • Vedení příslušné dokumentace o kontrolní činnosti, zpracovávání zpráv, záznamů, protokolů, statistik.
 • Návrhy změn legislativy.
 • Zpracovávání podkladů pro správní řízení.
 • Přednášková a konzultační činnost pro kontrolované osoby.
 • Příprava a zveřejnění nových opatření, např. zákony, vyhlášky, pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

CZ-ISCO

 • 24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
 • 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 184 Kč 65 473 Kč 123 494 Kč 37 529 Kč 52 490 Kč 77 760 Kč
Středočeský kraj 34 439 Kč 59 811 Kč 102 673 Kč 28 256 Kč 41 848 Kč 64 530 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 125 Kč 42 639 Kč 66 247 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 046 Kč 41 345 Kč 64 630 Kč
Karlovarský kraj 31 203 Kč 41 660 Kč 69 623 Kč 29 928 Kč 39 892 Kč 62 020 Kč
Ústecký kraj 25 705 Kč 47 647 Kč 94 953 Kč 30 143 Kč 39 417 Kč 63 399 Kč
Liberecký kraj - - - 30 060 Kč 39 468 Kč 65 318 Kč
Královéhradecký kraj 34 586 Kč 57 310 Kč 82 559 Kč 28 433 Kč 36 794 Kč 59 387 Kč
Pardubický kraj 37 746 Kč 56 665 Kč 94 996 Kč 28 705 Kč 40 262 Kč 62 662 Kč
Kraj Vysočina 32 016 Kč 36 258 Kč 71 405 Kč 29 262 Kč 41 167 Kč 64 989 Kč
Jihomoravský kraj 26 287 Kč 45 308 Kč 93 834 Kč 30 191 Kč 41 320 Kč 61 605 Kč
Olomoucký kraj 30 188 Kč 49 249 Kč 99 483 Kč 29 321 Kč 43 652 Kč 68 568 Kč
Zlínský kraj 20 883 Kč 43 855 Kč 79 906 Kč 27 970 Kč 37 399 Kč 61 550 Kč
Moravskoslezský kraj 35 437 Kč 49 056 Kč 74 585 Kč 30 092 Kč 40 972 Kč 62 662 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 56 249 Kč 47 262 Kč
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 44 575 Kč 47 202 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2422 Specialisté v oblasti strategie http://data.europa.eu/esco/isco/C2422

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství 5103T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy 52xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.C.1015 Poskytování odborných konzultací a poradenství v oblasti léčiv a léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, lidských tkání a buněk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.2112 Vyřizování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnické techniky, v rámci výkonu státního dozoru nad léčivy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1082 Zpracování metodických pokynů v oblasti inspekce a státního odborného dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, reklamou na léčiva a v oblasti lidských tkání a buněk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1081 Zpracování koncepce inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1028 Provádění kontroly a státního dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky, nad dodržováním pravidel jejich cenové regulace a v oblasti lidských tkání a buněk u subjektů s nimi zacházejícími 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3122 Kontrola dodržování zásad správné laboratorní, klinické a výrobní praxe ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv, v rámci vykonávání státní inspekce nebo dozoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1018 Kontrola dodržování stanovených zásad a postupů při zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekurzory v rámci státního dozoru u lékáren 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.3273 Provádění státního dozoru a kontrol zdravotních prostředků u poskytovatelů zdravotní péče v ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8112 Vedení záznamů a dokumentace z inspekční činnosti a výkonu státního dozoru v oblasti kontroly léčiv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1042 Vyřizování spisové agendy a správního řízení v oblasti státního dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, v oblasti regulace reklamy a v oblasti lidských tkání a buněk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1012 Orientace v právních předpisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1039 Systematizace a vyhodnocování kontrol v rámci státního dozoru nad léky, léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky a oblastí lidských tkání a buněk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0011 státní dozor a kontrola léčiv u subjektů s nimi zacházejícími 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0027 státní dozor v oblasti zdravotních prostředků u subjektů s nimi zacházejícími 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0094 kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0015 státní dozor v oblasti lidských tkání a buněk u subjektů s nimi zacházejícími 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0072 zákon o kontrole (kontrolní řád) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0085 zákony, vyhlášky a předpisy týkající se dozoru u léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a lidských tkání a buněk 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0004 státní dozor a kontrola jakosti, účinnosti a bezpečnosti léčiv registrovaných v ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0012 státní dozor v oblasti klinických zkoušek zdravotních prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k17._.0024 farmaceutická analytika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0015 správní právo, správní řád 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.