Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102632

PR specialista

PR specialista řídí a koordinuje činnosti oddělení organizace pro styk s veřejností, zastupuje a poskytuje oficiální prohlášení za organizaci.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Specialista oddělení pro styk s veřejností, Tiskový mluvčí, Pracovník tiskového oddělení, Specialista interní komunikace, Pracovník public relations
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu.
 • Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
 • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce.
 • Komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií.
 • Vypracovávání reportů a mediálních analýz.
 • Realizace mediálních tréninků.
 • Zastupování klienta v roli mluvčího společnosti.

CZ-ISCO

 • 24320 - Specialisté pro styk s veřejností
 • 2432 - Specialisté pro styk s veřejností

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté pro styk s veřejností (CZ-ISCO 2432)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 694 Kč 58 993 Kč 123 681 Kč - - -
Jihomoravský kraj 34 462 Kč 47 069 Kč 85 009 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 773 Kč 47 807 Kč 103 987 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2432 Specialisté pro styk s veřejností 53 930 Kč 38 737 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2432 Specialisté v oblasti styku s veřejností http://data.europa.eu/esco/isco/C2432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.Z.4151 Organizování informačních a popularizačních akcí pro veřejnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2153 Zpracovávání plánů, projektů a programů informování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5152 Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8152 Sledování periodik, popř. ostatních médií s cílem vyhledat reakce a přístupy k vybraným tématům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2151 Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.Z.4152 Organizování tiskových konferencí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9152 Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2152 Zpracovávání plánů, projektů a programů informování veřejnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.1153 Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně osobního vystupování v těchto hromadných sdělovacích prostředcích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0015 public relations 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.