Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101271

Vychovatel

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vychovatelství zaměřené na celkový nebo specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků i studentů, na rozvíjení zájmového vzdělávání, znalostí a tvořivých schopností podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 • Posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí, žáků i studentů, komplexní výchovně vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Tvorba, průběžná aktualizace a příprava, vedení a organizace, rozvíjení a konkretizace výchovných, vzdělávacích, zájmových, sportovních, kulturních a dalších programů pro děti, žáky i studenty školských nebo jiných zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti vychovatele.
 • Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, kupříkladu dětí a žáků, popř. i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Poskytování informací a konzultační činnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

CZ-ISCO

 • 23593 - Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 756 Kč 37 728 Kč 48 622 Kč
Středočeský kraj - - - 32 683 Kč 37 712 Kč 49 019 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 384 Kč 37 758 Kč 46 122 Kč
Plzeňský kraj 26 939 Kč 43 764 Kč 68 681 Kč 32 860 Kč 37 663 Kč 47 746 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 673 Kč 38 657 Kč 50 622 Kč
Ústecký kraj 27 584 Kč 40 870 Kč 59 463 Kč 32 744 Kč 37 929 Kč 47 305 Kč
Liberecký kraj - - - 32 023 Kč 38 014 Kč 45 790 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 413 Kč 37 411 Kč 45 734 Kč
Pardubický kraj - - - 33 500 Kč 37 493 Kč 44 969 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 588 Kč 38 116 Kč 48 193 Kč
Jihomoravský kraj 25 724 Kč 35 107 Kč 68 855 Kč 31 819 Kč 37 157 Kč 47 051 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 079 Kč 37 588 Kč 47 357 Kč
Zlínský kraj - - - 31 579 Kč 37 367 Kč 45 375 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 955 Kč 38 110 Kč 48 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 36 319 Kč 37 563 Kč
23593 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) - 36 944 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství 7505R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6141 Organizace dětských her a dalších činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6128 Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2513 Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2514 Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.4511 Provádění pedagogických vyšetření 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6511 Diagnostika studijních předpokladů dětí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6811 Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6813 Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6821 Provádění protidrogové prevence 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6822 Provádění multikulturní výchovy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6823 Provádění výchovy proti šikaně 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.6521 Analyzování účinnosti vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0023 protidrogová prevence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0024 multikulturní výchova 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0025 výchova proti šikaně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0007 speciální pedagogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0065 výchova a vzdělávání dětí se smyslovými vadami 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0005 sociální pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0021 pedagogická psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.