Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15080

Farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent vykonává odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Další odborné podsměry: farmacie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Farmaceutický laborant, Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak, Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti, Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky, Pharmaceutical assistant, Pharmacy laboratory technician
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32130 - Farmaceutičtí asistenti
  • 3213 - Farmaceutičtí asistenti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Farmaceutičtí asistenti (CZ-ISCO 3213)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 33 249 Kč 40 092 Kč 49 076 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 792 Kč 29 488 Kč 42 707 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 721 Kč 39 472 Kč 48 816 Kč - - -
Ústecký kraj 21 811 Kč 29 942 Kč 39 191 Kč - - -
Liberecký kraj 33 502 Kč 40 497 Kč 50 560 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 428 Kč 28 070 Kč 37 965 Kč - - -
Pardubický kraj 26 993 Kč 33 047 Kč 42 291 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 707 Kč 35 219 Kč 42 725 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 34 197 Kč 38 339 Kč 44 954 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3213 Farmaceutičtí asistenti 29 988 Kč 44 299 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3213 Farmaceutičtí asistenti http://data.europa.eu/esco/isco/C3213

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/1x
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaný farmaceutický asistent 5343N004
KKOVTypeEnum.3 Diplomovaný farmaceutický asistent 5343N11

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17.D.0002 Vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnických prostředků a podávání informací o jejich správném užívání a uchovávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0022 Objednávání a sledování zásob léčiv, pomocných látek, provozního materiálu, zdravotnických prostředků a dalších výrobků souvisejících s péčí o zdraví včetně další manipulace s nimi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.D.0001 Vydávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.A.0001 Příprava a kontrola radiofarmak a další související činnosti pod odborným dohledem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.A.0002 Příprava léčivých přípravků, cytostatik, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0001 farmaceutická chemie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0018 anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0019 zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0006 radiofarmaka a radiační ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.