Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101585

Výrobce sádrových forem

Výrobce sádrových forem zhotovuje sádrové formy pro výrobu keramiky.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Sádrař
Nadřízené povolání: Keramik
Příbuzné specializace: Obsluha pálicích pecí, Přípravář keramických hmot, Točíř keramiky, Výrobce lisované keramiky, Obráběč keramiky, Glazovač keramiky, Vylévač keramiky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výroba sádrových forem.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

CZ-ISCO

 • 75492 - Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)
 • 7549 - Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení (CZ-ISCO 7549)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 798 Kč 58 665 Kč 69 710 Kč - - -
Jihočeský kraj 25 212 Kč 32 322 Kč 38 973 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 649 Kč 27 958 Kč 41 997 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 826 Kč 32 632 Kč 64 540 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 950 Kč 35 927 Kč 46 567 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 43 067 Kč 59 182 Kč 71 818 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení 34 487 Kč -
75492 Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství) 35 801 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně sádrových forem (28-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62.D.1002 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.D.2923 Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.D.3952 Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.1010 Zhotovování forem pro keramické výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.B.4020 Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek pro výrobu forem pro keramické výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.B.1040 Obsluha zařízení na sušení forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.6004 Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.B.1018 Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0051 suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e62._.0052 druhy keramiky a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0053 technologie výroby a zpracování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0054 technologie zhotovování modelů a forem pro keramické výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0062 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.