Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103411

Samostatný elektrotechnik technolog

Samostatný elektrotechnik technolog určuje technologii elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s nároky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Electrical technologist, Diplomovaný elektrotechnik technolog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Určení technologických postupů při výrobě nebo montáži složitých elektrotechnických výrobků s vysokými nároky na technické parametry.
 • Stanovení a optimalizace způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek členité elektrotechnické výroby nebo provozních procesů.
 • Určení výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích.
 • Řízení a organizace prací při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Spolupráce s odborníky, specialisty laboratoří a výzkumnými ústavy.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Stanovení postupu kontroly jakosti.

CZ-ISCO

 • 21513 - Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači 51 227 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.Z.1320 Řízení technologického úseku elektrotechnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4320 Provádění technických zkoušek nové technologie v elektrotechnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2660 Stanovování norem spotřeby práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.7001 Poskytování předlékařské první pomoci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3410 Provádění technického dozoru na pracovištích elektrotechnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1088 Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2320 Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu elektrotechnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2420 Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek pro inovované a nové druhy výrobků elektrotechnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8220 Vedení technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v elektrotechnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2120 Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro výrobu nových výrobků elektrotechnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0024 elektrotechnické a elektronické součásti a polotovary a jejich parametry 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0006 normy spotřeby práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0081 technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0001 základy ekologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0052 řídicí technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0099 ekonomika a řízení elektrotechnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0035 sdělovací a zabezpečovací technika a systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0042 zařízení a systémy elektronických komunikací 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.