Typ JP ID
Povolání 30776

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: montáž a opravy silnoproudé elektrotechniky a rozvodů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Strojník energetických zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a energetických zařízení.
 • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Pochůzková činnost a kontrola svěřených zařízení.
 • Jednoduché opravy zařízení dle stanovených postupů.
 • Provádění manipulací na energetických zařízeních dle pokynů velínu.

CZ-ISCO

 • 81896 - Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií
 • 8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (CZ-ISCO 8189)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 702 Kč 34 216 Kč 44 787 Kč - - -
Středočeský kraj 24 379 Kč 31 535 Kč 43 557 Kč 18 255 Kč 25 968 Kč 31 106 Kč
Jihočeský kraj 20 876 Kč 27 096 Kč 45 744 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 175 Kč 25 706 Kč 33 011 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 300 Kč 32 764 Kč 43 101 Kč - - -
Ústecký kraj 19 132 Kč 27 154 Kč 42 294 Kč 20 495 Kč 26 218 Kč 29 988 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 301 Kč 25 898 Kč 33 939 Kč
Pardubický kraj 22 672 Kč 31 209 Kč 45 025 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 141 Kč 30 616 Kč 45 447 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 833 Kč 29 350 Kč 37 541 Kč 21 037 Kč 27 274 Kč 34 807 Kč
Olomoucký kraj 22 485 Kč 27 335 Kč 35 861 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 459 Kč 29 478 Kč 41 251 Kč 21 502 Kč 25 550 Kč 33 219 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 30 187 Kč 27 618 Kč
81896 Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií 38 791 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha a pochůzková kontrola a opravy strojního zařízení příslušenství parogenerátorů o výkonu nad 300 t/h, provádění manipulací v rozsahu vymezeném provozním předpisem a dle pokynů řídícího pracoviště. 5
Obsluha a pochůzková kontrola a opravy strojního zařízení příslušenství turbogenerátorů o výkonu 100 MW a vyšším, provádění manipulací v rozsahu vymezeném provozním předpisem a dle pokynů řídícího pracoviště. 5
Obsluha a pochůzková kontrola příslušenství parogenerátorů o výkonu do 300 t/h, provádění manipulací v rozsahu vymezeném provozním předpisem a dle pokynů řídícího pracoviště. 5
Obsluha a pochůzková kontrola příslušenství parogenerátorů s fluidním spalováním, provádění manipulací v rozsahu vymezeném provozním předpisem a dle pokynů řídícího pracoviště. 5
Obsluha a pochůzková kontrola příslušenství turbogenerátorů a spalovacích turbosoustrojí o výkonu do 100 MW, provádění manipulací v rozsahu vymezeném provozním předpisem a dle pokynů řídícího pracoviště. 5
Obsluha zauhlovacích strojů na uhelných skládkách. 5
Obsluha a provoz odsiřovacích linek a vápencového hospodářství a pomocných zařízení - vnější dopravy popílku, bagrovací stanice a splavovací stanice. Obsluha míchacího centra a všech návazných zařízení při výrobě stabilizátu. 4
Obsluha bagrovacích stanic pro hydraulickou dopravu popelovin na složiště strusky o přepravovaném (přečerpávaném) množství nad 50 t/h. 4
Obsluha parních nebo elektrických napájecích stanic pro kotle o tlaku nad 5 MPa nebo při celkovém instalovaném hmotnostním průtoku kotelny nad 250 t/h, popř. při celkovém instalovaném výkonu kotelny nad 175 MWt. 4
Obsluha provozu okrskové výrobny tepla v páře 1,3 MPa, do výkonu 50 MWt. 4
Panelová obsluha vícevětvové dopravy uhlí a zauhlovacích zařízení (např. pásových dopravníků, vah, přesypných stanic, elektromagnetických odlučovačů, vzorkovačů uhlí, vyrovnávacích a vážicích zásobníků apod.) ve výrobnách o celkovém instalovaném výkonu nad 600 MW. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
e82._.0072 zařízení a systémy pro výrobu a rozvod tepla a jejich provoz 3 Výhodné
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 3 Výhodné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Výhodné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.D.8083 Vedení záznamů o provozu, revizích a opravách elektrárenských zařízení 3 Výhodné
e82.D.3775 Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských a teplárenských zařízení 3 Nutné
e82.B.4042 Ošetřování a běžná údržba strojního zařízení v elektrárnách a teplárnách 3 Nutné
e82.B.1090 Obsluha zařízení v jednotlivých úsecích tepelných a vodních elektráren (např. kotlů, turbín, zauhlování, odstruskování apod.) 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.