Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103534

Průmyslový inženýr

Průmyslový inženýr plánuje, projektuje, řídí a implementuje komplexní integrované výrobní systémy a systémy pro poskytování služeb, zabezpečuje jejich vysokou výkonnost, spolehlivost, řízení nákladů, zlepšování procesů, zvýšení produktivity práce a efektivity výroby.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Indrustrial Engineer, Specialista průmyslového inženýrství, LEAN specialist, KVP spezialist , Specialista zlepšování procesů, Business Process Improvement Specialist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení projektů v oblasti průmyslového inženýrství zaměřené na zlepšování procesů v organizaci.
 • Aplikace metod průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Analýza výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Analýza a měření spotřeby práce v oblasti výroby, administrativa a logistiky.
 • Spolupráce na inovacích produktů, procesů a strategických inovacích.
 • Spolupráce na vytváření/změně strategie společnosti.
 • Optimalizace a standardizace výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Identifikace a eliminace plýtvání v procesech organizace.
 • Spolupráce při zavádění norem spotřeby práce na pracovišti.
 • Návrh nových pracovních postupů na zvýšení efektivnosti výroby a produktivity práce v rámci organizace.
 • Kontrola úspěšnosti nástrojů průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Moderace workshopů v oblasti zlepšování procesů.
 • Vzdělávání a trénink pracovníků v oblasti zlepšování procesů.

CZ-ISCO

 • 24210 - Specialisté v oblasti organizace a řízení práce
 • 2421 - Specialisté v oblasti organizace a řízení práce

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce http://data.europa.eu/esco/isco/C2421

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství 2301T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303T

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát architekta podnikových procesů OCEB2 (OMG Certified Expert in BPMN 2 - Business Process Model and Notation; Object Management Group standard)
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát řízení jakosti Kaizen
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z metodiky zlepšování procesů Lean Six Sigma Green Belt
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikát z oblasti procesního a projektového řízení Lean Six Sigma Black Belt

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53.D.1006 Identifikace a eliminace plýtvání ve výrobních procesech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.3911 Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.1100 Posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních a nevýrobních procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.6131 Zpracovávání procesních analýz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.Z.1101 Stanovování průběhu a vazeb činností a výrobních procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.1001 Analýza a měření spotřeby práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.1005 Výpočty a rozbory norem, časů a tvorba normativů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.2043 Uplatňování principů řízení procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.D.1007 Vedení workshopů v oblasti zlepšování procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53.C.0001 Vzdělávání a trénink v oblasti zlepšování procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53._.0002 průmyslové inženýrství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0003 metody průmyslového inženýrství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0001 procesní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0029 integrované systémy řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0005 normování práce a pracovního výkonu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0006 normy spotřeby práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0045 management průmyslových procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0064 systémové inženýrství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54._.0023 management kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0032 logistika ve výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf