Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103456

Zubní lékař se specializovanou způsobilostí

Zubní lékaře se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, posudkovou a dispenzární péči, vykonává vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně a dále metodickou a koncepční činnost v oblasti zdravotnictví.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: lékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Doktorský studijní program
Alternativní názvy: Zubní lékař se specializací, Orální a maxilofaciální chirurg, Ortodontista, Klinický stomatolog, Dentist, Zahnarzt, Ortodontist
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

CZ-ISCO

  • 22612 - Kliničtí stomatologové
  • 22613 - Ortodontisté
  • 22614 - Orální a maxilofaciální chirurgové
  • 2261 - Zubní lékaři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2261 Zubní lékaři http://data.europa.eu/esco/isco/C2261

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Zubní lékařství 5104T003
Specializační vzdělávání zubních lékařů dle Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené atestační zkouškou a diplomem o specializované způsobilosti v oboru.

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle § 7 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Specializovaná způsobilost podle § 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Členství v České stomatologické komoře opravňující k výkonu povolání stomatologa na území ČR dle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí sedm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. tzv. automatickým uznáváním odborné kvalifikace (viz. Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. 275/2007), dále na základě nabytých práv, popř. v rámci řízení o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře (viz. zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace).
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získané v jiném než členském státě EU nebo mimo státy smluvním státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí částí osm zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – tj. úspěšným složením aprobační zkoušky (viz. vyhláška 188/2009 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k14.D.0007 Poskytování preventivní péče v zubním lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0008 Poskytování diagnostické péče v zubním lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0006 Poskytování léčebné péče v zubním lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0005 Poskytování dispenzární péče v zubním lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0004 Poskytování posudkové péče v zubním lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0001 Aplikování odborných dovedností v příslušném oboru specializačního vzdělávání zubních lékařů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.C.0009 Vykonávání vzdělávací činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0003 Vykonávání výzkumné a vývojové činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.D.0002 Vykonávání revizní činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14.Z.0002 Vykonávání metodické a koncepční činnosti ve zdravotnictví 8 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k14._.0002 konzervační zubní lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0003 parodontologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0004 zubní chirurgie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0005 zubní protetika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0031 ortodoncie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0007 radiodiagnostika v zubním lékařství, včetně radiační ochrany 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0008 profesní etika a psychologie jednání s pacientem a jeho okolím 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0009 medicínské právo, hygienické a jiné předpisy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0010 vykazování a úhrady zdravotních úkonů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0004 farmakologie se zaměřením na zubní lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k14._.0014 znalosti v příslušném oboru specializačního vzdělávání zubních lékařů 8 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.