Typ JP ID
Povolání 15415

Speciální pedagog

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Logoped
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
 • Tvorba koncepcí, metodik a postupů speciálně pedagogických, preventivních a poradenských služeb ve školství a jejich zavádění.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do speciálně vzdělávacích a nápravných programů.
 • Depistážní a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání jedinců s rizikem školní neúspěšnosti.
 • Vyšetřování logopedická, etopedická, samotopedická a další a provádění nápravy poruch.
 • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
 • Poskytování speciálně pedagogických služeb.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

CZ-ISCO

 • 23599 - Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení
 • 23591 - Speciální pedagogové
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 26 835 Kč 31 200 Kč 41 960 Kč
Středočeský kraj - - - 26 613 Kč 30 465 Kč 38 607 Kč
Jihočeský kraj - - - 26 785 Kč 30 048 Kč 35 709 Kč
Plzeňský kraj - - - 26 548 Kč 30 441 Kč 39 864 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 750 Kč 30 962 Kč 41 023 Kč
Ústecký kraj - - - 25 895 Kč 30 640 Kč 39 379 Kč
Liberecký kraj - - - 26 323 Kč 30 962 Kč 37 244 Kč
Královéhradecký kraj - - - 26 353 Kč 30 093 Kč 36 958 Kč
Pardubický kraj - - - 26 300 Kč 29 857 Kč 34 929 Kč
Kraj Vysočina - - - 26 074 Kč 30 222 Kč 38 003 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 098 Kč 30 544 Kč 38 489 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 787 Kč 31 087 Kč 38 045 Kč
Zlínský kraj - - - 23 505 Kč 29 542 Kč 36 042 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 26 631 Kč 30 770 Kč 38 458 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení - 32 509 Kč
23591 Speciální pedagogové - 40 220 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí a mládeže se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí a mládeže se zdravotním postižením se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
Metodická a koordinační činnost v  oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi a mládeží se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí a mládeže.
Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví.
Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod).

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie 77xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.D.2511 Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže 7 Nutné
j41.D.2513 Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 Nutné
j41.D.2514 Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené 7 Nutné
j41.D.4511 Provádění pedagogických vyšetření 7 Nutné
j41.D.6511 Diagnostika studijních předpokladů dětí 7 Nutné
j41.C.6811 Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení 7 Nutné
j41.C.6812 Provádění psychoterapie ve skupině dětí 7 Nutné
j41.C.6813 Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný 7 Nutné
j41.C.6821 Provádění protidrogové prevence 7 Výhodné
j41.C.6822 Provádění multikulturní výchovy 7 Výhodné
j41.C.6823 Provádění výchovy proti šikaně 7 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0049 logopedie 7 Výhodné
j41._.0001 obecná pedagogika 7 Nutné
j41._.0021 řešení výchovných problémů 7 Nutné
j41._.0022 řešení studijních problémů 7 Nutné
j42._.0007 speciální pedagogika, defektologie 7 Nutné
j41._.0062 psychopedie 7 Výhodné
j41._.0063 somatopedie 7 Nutné
j41._.0065 výchova a vzdělávání dětí se smyslovými vadami 7 Výhodné
j41._.0066 integrace postižených dětí mezi děti nepostižené 7 Nutné
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 6 Nutné
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 Nutné
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 7 Výhodné
j31._.0011 psychodiagnostika 6 Nutné
j31._.0021 školní a pedagogická psychologie 6 Nutné
j41._.0067 vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.